Vleermuisonderzoek

2 min read

Vleermuisonderzoek is nodig om te kunnen bepalen in hoeverre er in het kader van de Wet natuurbescherming bij bouwprojecten rekening moet worden gehouden met deze bedreigde dieren. De Wet natuurbescherming is in 2017 flink aangescherpt. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om allerlei bouwprojecten uit te voeren. Er moet nadrukkelijk worden gekeken naar de flora en fauna in en rondom het bouwproject. Met name bij renovaties en verbouwingen van oude gebouwen is vleermuisonderzoek van groot belang om te voorkomen dat de leefomgeving van vleermuizen wordt verwoest. Als achteraf blijkt dat er geen vleermuisonderzoek is gedaan kan dat leiden tot forse boetes.

Vleermuisonderzoek is veldwerk

Degelijk vleermuisonderzoek neemt ruim een half jaar tijd in beslag en verloopt in een aantal stappen. Tijdens een eerste bezoek aan het te verbouwen gebouw wordt onderzocht of dat pand wellicht geschikt is als huisvesting voor vleermuizen. Als dat zo is moet er nader onderzoek worden gedaan. Dat betekent dat er in de periode mei tot oktober diverse keren een veldonderzoek wordt gedaan. De onderzoekers proberen plekken in het gebouw te identificeren die geschikt zijn als verblijfplaats in de zomer en winter. Ook locaties voor het paren en ruimtes die kunnen dienen als kraamkamer worden bij vleermuisonderzoek in kaart gebracht.

Vleermuisonderzoek bij de bedrijfsschool van Philips

BTL advies heeft vleermuisonderzoek gedaan voorafgaand aan de renovatie van de monumentale bedrijfsschool van Philips in Eindhoven. De school werd tot 2018 nog gebruikt, en zou daarna worden verbouwd tot appartementencomplex met ongeveer 400 woningen. Tijdens het onderzoek zijn de ruimtes gelokaliseerd waar de vleermuizen verblijven, waar ze paren en waar je hun jongen krijgen. Die ruimtes zijn tijdens de renovatie zoveel mogelijk intact gehouden. Ook heeft het onderzoek geleid tot maatregelen om de vleermuizen zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden te laten hebben.